ترمیم زخم با چربی

توضیحات

ترمیم زخم با چربی

ترمیم صورت با تزریق چربی به صورت نانوفت و میکروفت در محل آسیب دیدگی و فرورفتگی

قیمت پکیج

Call Now Button